HSVY ry

Hämeenlinnan Seudun Vanhempainyhdistys ry

Toimintamalli

Hämeenlinnan Seudun Vanhempainyhdistys ry (HSVY)                                                   Tiedote

 

Hämeenlinnan Seudun Vanhempainyhdistys ry on laatinut jäsenyhdistyksille toimintamallin. Malli on apuväline, jota voi käyttää keskustelujen pohjana sekä apuna toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä.

 

Toimintamalli yleisesti 

 

 1. Perusopetuslain 3 § mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Vanhempainyhdistysten pääasiallinen tehtävä on toimia opetuksen tukena yhteistyössä koulun rehtorin tai johtajan, opettajien, muun henkilökunnan ja muiden toimijoiden (muut koulut, yhdistykset, järjestöt, yritykset, virastot, laitokset, poliisi, palo- ja pelastuslaitos jne.) kanssa. Vanhemmat voivat osallistua vanhempainyhdistysten toiminnan kautta koulukohtaisen opetussuunnitelman laadintaan ja sen toteuttamiseen. Näin toimien pyritään lisäämään koulun yhteyttä ympäröivään yhteiskuntaan ja tukemaan kouluyhteisöllisyyttä.
 2. Vanhempien osallistuminen toimintaan on vapaaehtoista (palkkiona verkostoituminen, lisääntynyt koulun ja paikkakunnan tuntemus, hyvä mieli jne.). Toivon mukaan mahdollisimman monet vanhemmat kokevat työn tärkeäksi. Jokainen koti voi halutessaan tukea vanhempainyhdistyksen toimintaa maksamalla perhekohtaisen kannatusjäsenmaksun (5 euroa tai enemmän). Vanhemmille tulee kertoa mihin varoja käytetään.
 3. Aktiivisemmin toimivat vanhemmat (6-10) muodostavat yhdistyksen hallituksen. Sen tulee laatia toiminnalleen säännöt. Rekisteröityneet yhdistykset ovat luonnollisesti jo laatineet sääntönsä. Yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä sääntöjen laadintaan löytyy neuvoja seuraavista osoitteista 

              www.suomenvanhempainliitto.fi

        www.prh.fi/yhdistysrekisteri

 1. Hallituksen jäsenten tulisi sopia tehtävien ja vastuun jaosta sekä tiedon jakamisesta. Uudet jäsenet toivotetaan tervetulleeksi toimintaan ja heitä voidaan perehdyttää yhdistyksen toimintatapoihin tietopaketin myötä. Sen tulisi sisältää yhdistyksen säännöt, hallituksen jäsenten yhteystiedot ja kuvauksen oman yhdistyksen pääasiallisesta toiminnasta. Myös koulun tilojen esittely uusille jäsenille olisi suotavaa. Tehtävien jaon yhteydessä on hyvä keskustella myös hallituksen jäsenten aktiivisuudesta.  
 2. Vanhempainyhdistyksen on syytä pohtia omaa rooliaan kouluyhteisössä. Yhdistyksen tehtävänä ei ole puuttua koulun sisäisiin asioihin. Yhdistyksen ja rehtorin tai koulun johtajan tulisi yhdessä sopia yhdistyksen tehtävistä.
 3. Vanhempainyhdistyksen toiminnan tulisi perustua seuraaville arvoille: avoimuus, rehellisyys, yhteistyössä toimiminen myönteisessä hengessä sekä kaikkien koulun oppilaiden kohteleminen samanarvoisina ja tärkeinä.

Uudet ideat tulisi pyrkiä jakamaan kaikkien kesken ja toteuttaa yhdessä sovitut suunnitelmat. Avoimuuden periaatetta voidaan toteuttaa vuorovaikutustilanteissa – pyritään puhumaan asiat ajallaan ja kasvotusten.

 

 

Käytännöt

 

A. Hallituksen työskentely

 

 1. Vanhempainyhdistyksen hallituksen syksyn ensimmäinen kokous kannattaa järjestää heti lukuvuoden alettua, jotta toimintaa ehditään suunnittelemaan ja toteuttamaan.
 2. Tavoitteena on, että hallituksen työskentelyyn osallistuisi vähintään yksi vanhempi jokaiselta luokka-asteelta. On suositeltavaa, että jokaiselle luokalle voitaisiin nimetä oppilaiden vanhempien joukosta oma luokkavanhempi. Hallituksen tulisi sopia yhdessä rehtorin tai johtajan sekä opettajakunnan edustajan kanssa luokkavanhemman tehtävistä. 
 3. Jokainen vanhempainyhdistys on erilainen – toisessa on kokouksia ja toimintaa enemmän ja toisessa vähemmän. Hallituksen tulee pitää vähintään sääntöjen määräämät (kaksi kokousta sekä syys- että kevätlukukaudella) kokoukset. Vanhemmille tulee kertoa, että he kaikki ovat tervetulleita kokouksiin.  
 4. Tiedottaminen hallituksen jäsenten kesken. Päätöksentekoa helpottavat kokouksiin huolella laaditut esityslistat sekä asioiden avoin tiedottaminen kaikille hallituksen jäsenille (mitään yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita ei saisi jättää vain joidenkin jäsenten tietoon). Lisäksi pöytäkirjojen laadinta on tärkeää toiminnan jatkuvuuden kannalta. Hallituksessa olisi hyvä sopia tiedotuskäytännöistä.
 5. Yhdistyksen talouden hoitaminen. Vanhempainyhdistykset ovat yleishyödyllisiä yhteisöjä. Ne eivät saa suhteettoman suuressa määrin rahastoida saatuja varoja, vaan varat on vuosittain käytettävä yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Asiaan liittyvää tietoa löytyy seuraavasta: Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille.

www.vero.fi

Varoja tulisi käyttää kaikille koulun oppilaille tai mahdollisimman suurelle ryhmälle.

Olisi hyvä, mikäli hallitus laatisi kouluyhteisön jäsenille tiedotteen avustusten hakemiskäytännöistä ja jakamisperiaatteista.

Vanhempainyhdistysten ja yritysten välisestä toiminnasta saa lisätietoa seuraavasta muistiosta: Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi.

www.kuluttajavirasto.fi

www.oph.fi (Tiedotearkisto)

 

 

B. Toiminnan järjestäminen

 

 1. Yhteistyö koulun ja yhdistyksen välillä. Yhdistyksen hallituksen tulee vuosittain sopia koulun rehtorin tai johtajan kanssa yhteistoimintaan liittyvistä käytännön asioista. Vanhempainyhdistyksen toiminnan ja jäsenten toimintainnokkuuden kannalta olisi suotavaa, että koulun henkilökuntaa edustaisi vähintään yhdessä sekä syys- että kevätlukukauden kokouksessa koulun rehtori tai johtaja. Myös opettajat ja koulun muun henkilökunnan edustajat ovat tervetulleita kokouksiin.
 2. Oppilaiden vanhemmille tiedottaminen. Vanhempainyhdistyksen tulee tiedottaa oppilaiden koteja toiminnastaan heti syyslukukauden alussa. Tiedotteen yhteyteen voidaan laatia kyselylomake, jossa kartoitetaan vanhempien mahdollisuutta osallistua toimintaan. Liitteessä 1. on eräs muokattavaksi tarkoitettu kyselylomakkeen malli. Hallituksen jäsenet voivat käydä kertomassa koko koulun ja eri luokkien vanhempainilloissa yhdistyksen toiminnasta. Vanhemmille olisi hyvä määritellä, miten paljon aikaa yhdistyksessä toimiminen suunnilleen vaatii. Esittelytilaisuutta varten voidaan laatia valmiiksi ”muistilappu”, jotta yhdistyksen esittely olisi helpompaa myös uusille jäsenille.   
 3. Yhteistyö Hämeenlinnan Seudun Vanhempainyhdistys ry:n kanssa. HSVY toimii Hämeenlinnan seudun vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä, edistää yhteistyötä niin vanhempainyhdistysten, koulujen kuin kuntienkin välillä sekä ottaa kantaa kouluun ja kasvatukseen liittyviin kysymyksiin.  

Tiedot HSVY:n hallituksen jäsenistä löytyvät Yhteyshenkilöt-sivulta.

 

HSVY kokoontuu Oppijan Tuki –keskuksen tiloissa.

 

Vanhempainyhdistysten toivotaan seuraavan aktiivisesti opetustoimen ajankohtaisia tiedotteita osoitteesta

www.hameenlinna.fi/opetustoimi

Iisalmen seudulla toimii HSVY:n kaltainen yhdistys. Sen toimintaan voi tutustua osoitteessa

www.iivarit.fi

Helsingin seudun koulujen yhdistykseen voi tutustua osoitteessa

www.helvary.net

 

 1. Koulujen internet-sivujen laadinnassa tulisi pyrkiä yhtenäisyyteen muiden koulujen kanssa käsittäen myös linkin vanhempainyhdistykseen. Tietoja tulisi päivittää säännöllisesti. 

 

 

 

Liite 1. Eräs kyselylomakkeen malli                                                                             ___.___.2006

 

                                                                                                            

_____________________________  vanhempainyhdistyksen tiedote kaikkiin koteihin

 

Arvoisa ___________________________ kotiväki,

 

Toivoisimme teidän osallistuvan kodin ja koulun yhteistyöhön vanhempainyhdistyksen toiminnan kautta. Odotamme runsasta osanottoa, vaikkakin toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Voitte merkitä rastilla (x) vaihtoehdoista ne kohdat, jotka kiinnostavat teitä.

 

Olen kiinnostunut / voin mahdollisesti osallistua

 

o       vanhempainyhdistyksen hallituksen työskentelyyn

o       toimimaan luokan tukihenkilönä

o       talkoisiin, toimintapäiviin tai muuhun toimintaan

o       kahvitilaisuuksien järjestämiseen

o       toimintaan vaikkapa leipomalla

o       lukion toisluokkalaisten vanhojentanssijärjestelyihin

o       muuhun, mihin? _____________________________________

o       valitettavasti meillä ei ole mahdollisuutta osallistua toimintaan

o       osallistun maksamalla perhekohtaisen kannatusjäsenmaksun ____ euroa   

       yhdistyksen tilille: ___________________________________________ 

 

Lapseni luokka on ______. Toimintaan osallistujien nimi/nimet ja yhteystiedot:

 

Nimi: _____________________________________________________________

Puhelin: ___________________________________________________________  Matkapuhelin:_______________________________________________________

Sähköpostiosoite: ____________________________________________________

 

                                                                                                    

 

Kiitos vastauksestanne!